Algemene voorwaarden

1. Vooraf
Deze voorwaarden vormen een overeenkomst tussen enerzijds FAmenbitten anderzijds de persoon, hierna omschreven als “koper”, die goederen wenst te kopen voor privé-doeleinden of doorverkoop. De koper wordt geacht bij het plaatsen van zijn bestelling, de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden. Er kan van deze verkoopsvoorwaarden slechts afgeweken worden met schriftelijk akkoord van de firma en alleen door de persoon die hiertoe bevoegd is verklaard. FAmenbitten heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

 

2. Voorwerp
De huidige voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen FAmenbitten en de koper te beschrijven wat de bestelling betreft, de service, de betaling en de levering. Zij bepalen de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van de bestelling tussen de contracterende partijen.

 

3. Bestelling
Bestellingen kunnen geplaatst worden via de website, e-mail of telefonisch. Bij telefonische bestellingen rust alle verantwoordelijkheid bij de koper, FAmenbitten kan niet verantwoordelijk gesteld worden door foutief bestelde goederen. Artikelen die niet voorradig zijn worden automatisch geannuleerd. De koper is na bestelling verplicht tot afname. Ingeval van annulering van de bestelling of weigering van de levering vallen alle gemaakte kosten ten laste van de koper en wordt daarbovenop 15% van het factuurbedrag gefactureerd. Er kan slechts van de aankoop afgezien worden tot maximum 14 werkdagen na levering (uitgezonderd zon- en feestdagen). In dit geval moet de koper ons de goederen terugbezorgen in de originele verpakking en in goede staat. Goederen die niet meer geschikt zijn voor verkoop worden geweigerd. Goederen uit de solden of uit de koopjeshoek kunnen niet meer omgeruild worden.

Alle goederen blijven eigendom van FAmenbitten tot betaling heeft plaatsgevonden. Alleen correct ingevulde bestelformulieren kunnen in behandeling worden genomen. U dient een geldig e-mail adres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier. Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, heeft FAmenbitten het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, dan wel melding te maken bij de internet provider in geval van misbruik of fraude.

 

4. Prijzen
De prijzen in onze offertes, cataloog, folders en prijslijsten zijn niet bindend en steeds inclusief BTW en kosten van verpakking tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.De prijs is exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending. FAmenbitten behoudt zich het recht haar prijzen aan te passen bij een eventuele wijziging van fabricagekosten of ongunstige koerswisselingen.

 

5. Levering
Alle bestellingen worden met de meeste zorg klaargemaakt en zo snel mogelijk verstuurd per koerier. De aangeduide leveringstermijnen zijn niet bindend. Ze worden verstrekt als aanduiding en kunnen nooit aanleiding geven tot annulering of weigering van de bestelling vanwege de koper. FAmenbitten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen. De koper kan zijn bestelling laten leveren : ofwel aan huis of op het adres van een derde persoon.Voor onze leveringen doen wij beroep op GLS, DPD of post.nl
Leveringstermijn is 20 werkdagen na betaling. Indien er een artikel niet beschikbaar is, wordt u op de hoogte gebracht. In sommige gevallen is er dan ook een wachttijd omdat het artikel niet beschikbaar is bij onze leveranciers omdat de vraag te groot is.

 

6. Schade
Voor een prompte schadeloosstelling vragen wij de koper om bij de levering de zending grondig te controleren op externe schade alvorens af te tekenen. In geval van schade moet er als dusdanig afgetekend worden en moet er tevens vermeld worden hoeveel pakjes van de volledige verzending beschadigd zijn en op welke manier (vb nat, gedeukt, karton gescheurd, enz..) de beschadiging zichtbaar is. Slechts in dit geval kunnen wij een schadedossier voorleggen. De aangifte van de schade moet binnen de 48u na de levering van het pakket gebeuren. Aangiftes die te laat binnenkomen kunnen niet meer behandeld worden.

 

7. Betalingsmodaliteiten
De koper kan zijn aankopen betalen via overschrijving, bancontact of paypal.  De bestelling wordt verstuurd zodra het bedrag van de factuur op onze rekening staat. De betalingstermijn bedraagt 7 dagen, wordt die termijn overschreden dan kunnen wij de beschikbaarheid van de goederen niet meer garanderen.

 

8. Retourzendingen
Indien u, ondanks onze goede zorgen, een verkeerd artikel geleverd wordt dan kunt u het artikel ongeschonden en in de originele verpakking terugsturen. In dit geval verbindt FAmenbitten er zich toe het product te vervangen na ontvangen van het retourartikel.  Een retourartikel moet binnen de 14 dagen teruggezonden worden.

 

9. Omruiling
Het terugsturen van een verkeerd besteld product gebeurt binnen de 7 dagen, op kosten van de koper en mits onze voorafgaande toestemming. Alle artikelen moeten in originele verpakking teruggestuurd worden. Beschadigde en gebruikte goederen of goederen die niet meer geschikt zijn voor herverkoop worden niet vervangen. Alle bijkomende kosten voor de vervangzending zijn ten laste van de koper. Goederen uit de solden of koopjeshoek kunnen wij echter niet meer omruilen of vergoeden.


10. Garantie
Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk, per e-mail of telefonisch bij FAmenbitten worden ingediend met een korte beschrijving van het gebrek. Je ontvangt dan instructies van ons m.b.t. het toesturen van het product. Stuur dus nooit het product retour zonder eerst in overleg te gaan met ons. Indien gewenst kan FAmenbitten de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien u gebreken opmerkt aan de verpakking die veroorzaakt kunnen zijn tijdens het transport, dient u dit tijdig te melden bij ons en het betreffende transportbedrijf.

 

11. Herroepingsrecht
-Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger
- Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
-Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
-Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Indien aan bovenstaande gestelde voorwaarden is voldaan, wordt de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt, zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen .

De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel of apparaat hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid. U dient de schade tijdig te melden.